Search Result of "อัลบูมิน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดของตัวอย่างที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน อัลบูมิน ในเลือดโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิธีการผลิตโปรตีนกลูเตลิน โกลบูลิน โปรลามินและอัลบูมินในเมล็ดข้าวขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนกลูเตลิน โกลบูลิน โปรลามินและอัลบูมินในเมล็ดข้าวขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีน และอัลบูมิน ของแม่โคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดตัวอย่างเลือด ที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน และอัลบูมิน ในตัวอย่างเลือดแม่โคนม

Img

Researcher

นางสาว จุฑามาส รัตนคุณูประการ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตรวจเลือด

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงโมเลกุล พันธุวิศวกรรมพืช และ การผลิตรีคอมบิแนนท์

Resume

12