Search Result of "อัลตร้าโซนิค"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตระหว่างพอลิอรีลีนอีเธอร์ซัลโฟนที่มีหมู่ซัลโฟเนตกับซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ด้วยแท่งกวนแม่เหล็ก อ่างอัลตร้าโซนิค และอัลตร้าโซนิคแบบโพรบ

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่นประจำงานประชุมวิชาการ ME-NETT2016 (2016)

ผลงาน:การพัฒนาอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ในการกัดผิวชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการแต่งพื้นผิวแบบละเอียด

นักวิจัย: Imgนายกัณฐ์ณัฐ ฑียาพงศ์ Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของอัลตร้าโซนิคในการวัดระดับๆไขมันในน้ำนมที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgกิตติพงศ์ เหล็กกล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การใช้น้ำร้อนร่วมกับการใช้อัลตร้าโซนิคเพือกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในผลพริก

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ศิริรัตน์ หมวกใหม่

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสี Reactive Black 5 ในน้ำเสียโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย วีรกิจ จรเกตุ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย ปณิธาน แก้วจันทวี

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นาย สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ/เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

Resume

Img

Researcher

นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquatic Animal Nutrition, อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย สมหวัง หลีค้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร, คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร, ระบบน้ำเพื่อการเกษตร, การจัดการทางการเกษตร

Resume

12