Search Result of "อัลกอริทึม"

About 140 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม Direct Linear Transform (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเมืองมล เสนเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการออกแบบเครือข่าย OSPF (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอัลกอริทึมการขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับบาร์บาดอส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่องสว่างทั้งฉาก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมุข ขันเงิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธัชพล สรานุรักษ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการออกแบบผังโรงงานพลวัต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการควบคุมการไหลของแก๊สชีวภาพ ด้วยอัลกอริทึมแปรเปลี่ยนได้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจามร ดวงกุลสา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสืบค้นกฎความสัมพันธ์ด้านลบบนอพริโอริอัลกอริทึม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธีรวัฒน์ เบญจมาศ, Imgวรสิษฐ์ ศศิศรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

Img
1234567