Search Result of "อัมพวา"

About 68 results
Img

งานวิจัย

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgน.ส.จิราพร จาตุรัตน์, Imgน.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ, Imgน.ส.อุษา เทียนทอง, Imgนายชลอ คุ้มล้วนล้อม, Imgนายเทพราช รังสิต, Imgนายประเทือง เพิ่มวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgกฤตยา ดำรงรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการร่วม:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสายชล ภู่สกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgวรญา อัมพวา

ประธานกรรมการ:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ อินสุพรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgลักษณา ทรัพย์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, การโรงแรม, อุตสาหกรรมบริการ, เทคโนโลยีการศึกษา, เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Resume

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงไม่ลบบนฟิลด์อันดับ (2012)

หัวหน้าโครงการ:นางกุลประภา ศรีหมุด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, Imgนางกุลประภา ศรีหมุด, Imgนางสาวธาวัลย์ อัมพวา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาททางการบริหารและการปกครอง ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนเขายี่สาร และแพรกหนาม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgพงษ์พันธ์ วัฒนพันธพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวดาวิษี บุญธรรม, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgThitiwoot Chisawataree, Imgนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดพันธุ์ของมอดแอมโบรเซียในสวนลิ้นจี่ อำเภออัมพวา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางการบริหารและจัดการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1234