Search Result of "อัมพร สุคันธวณิช"

About 45 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

ผู้เขียน:Imgรัชฎา กรรบรรจง

ประธานกรรมการ:ImgBanasopit Mekvichai

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สำคัญกับความไม่สงบทางสังคมของชุมชนมุสลิมภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุคอรี เพ็ชรหนู

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัมพร สุคันธวณิช, ImgJaran Maluleem

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมของนักการพนัน: กรณีศึกษานักการพนันในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgกัญญาพร ไทรชมภู

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Social Network beyond the Boundary of Nation-State: A Case Study of Thai-Lao Boundary

ผู้เขียน:ImgSadao KUDO

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุริชัย หวันแก้ว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจสังคมกับการใช้ประโยชน์จากของป่าของชุมชนรายรอบอุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgจุฬาภรณ์ ขุนแสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและ เจ้าหน้าที่กiมอาชีวศึกษาต่อโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง ภายใต้การดำเนินงานของกองอำนวยการกลาง รักษาความปลอ

ผู้เขียน:Imgสมโภชน์ นนทชัย

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์, Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของสตรีในการทำสวนยางพารา : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgเพ็ญทิพย์ ณ พัทลุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการพึ่งตนเองของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าวังโป่ง-ชนแดน- วังกำแพง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgอรัญญา ตัญญะเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปิยวรรณ รัตนาภานุศร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทาน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgกฤชสกล หุตะแพทย์

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยชาญ มณีนุษย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ผู้เขียน:ImgVanlaya THOOPPRADIT

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบ ครบวงจร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgสุพล ธนูรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปัตตานีในการผลิตอาหารฮาลาล

ผู้เขียน:ImgShinjiro SHIBAYAMA

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจในการจัดการระบบฟาร์ม ในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgธีระยุทธ กู่กังวาน

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัมพร สุคันธวณิช, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำใน แหล่งน้ำขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgสร้อยสิริ บรรณวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของชาวไทยมุสลิม ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรพนัส หลวงเรือง

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:ImgSupanit Areehathairat

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการพื้นที่สีเขียวฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgวรากร น้อยพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย

ผู้เขียน:ImgSiraya KREEPAT

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรเห็ดครบวงจรของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้เขียน:ImgNutjaree TANGKA-ARREE

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนราธิวาสต่อระบบสารสนเทศการเกษตร

ผู้เขียน:Imgสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานของเกษตรกร : ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgอัฉราวดี ชาญสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123