Search Result of "อับละอองเกสร"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลรองชนะเลิศ (2013)

ผลงาน:การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgนางสาวพรพนัช มีกุล Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2008)

ผลงาน:การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ”

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgนางสาวพรพนัช มีกุล Imgนางฉัฐพร คุ้นวงศ์ Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเยี่ยม (2011)

ผลงาน:การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106)

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgนางสาวพรพนัช มีกุล Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตข้าวโพดสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของข้าวโพดลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์สังเคราะห์

123