Search Result of "อันตราย"

About 176 results
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้เทคนิค Soil Vapor Extraction (SVE)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456789