Search Result of "อัตโนมัติ"

About 643 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานอัตโนมัติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องทิวผิวมะพร้าวแบบอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโดรนปีกหมุนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...