Search Result of "อัตราแลกเปลี่ยน น้ำมัน"

About 2 results
Img

ที่มา:เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน : การวิเคราะห์ในระยะสั้นระยะยาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics

Resume