Search Result of "อัตราว่างงาน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราว่างงานในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume