Search Result of "อัตราปุ๋ย"

About 90 results
Img

งานวิจัย

การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

Img

งานวิจัย

การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อัตราปุ๋ยและพันธุ์มันสำปะหลังมีอิทธิพลต่อผลผลิตใบและหัวสด (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสอบทานสูตรและอัตราปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของข้าวในสภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgรศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด

12345