Search Result of "อัตราปลูก"

About 36 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. อิทธิพลของความอัตราปลูกและพันธุ์ข้าวโพดต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชยภาคโปสเตอร์ (2006)

ผลงาน:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

นักวิจัย: Imgนางสุรณี ทองเหลือง Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนางสำราญ ศรีชมพร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ (2005)

ผลงาน:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

นักวิจัย: Imgนางสำราญ ศรีชมพร Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนางสุรณี ทองเหลือง

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแตกต่างของผลผลิตและการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ ส.จ.4 เมื่อปลูกในพื้นที่ปลูกขอนแก่น และกำแพงแสน โดยให้มีฤดูปลูกและอัตราปลูกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์, ImgHarisadee Pataradilok, ImgSuwit Laohasiriwong, ImgAdisak Suwitawatch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study on growth, yield production and cultural practices suitable for soybean (Glycine max (L.) Merrill) cultivar S.J.4 was conducted between 1987-1991. This study presented a collaborative effort between Department of Agronomy, Kasetsart University and Department of Plant Science, Khon Kaen University. The objective of this study was to establish data-base of certain Thai soybean cultivar and its response to environments and cultural practices of the new production areas in the northeast and central plain in which Khon Kaen and Nakorn Pathom provinces were the representatives. In the serial sowing date experiments in which soybean cv. S.J.4 were planted at one month interval in 1987-88, it was shown that soybean cultivar S.J.4 responded similarly to temperature both at Khon Kaen and Kamphaeng Saen. At Khon Kaen, the effect of temperature was more pronounced than those planted at Kamphaeng Saen. On the average, S.J.4 soybean flowered earlier at Khon Kaen and maturity date was shorter at Khon Kaen than at Kamphaeng Saen, therefore dry matter and seed yields per plant of soybeans grown at Kamphaeng Saen were generally higher than those planted at Khon Kaen. It was also indicated that planting soybeans at Khon Kaen in early rainy season would result in high yield production. While, at Kamphaeng Saen, the yield obtained from soybeans planted after rice were higher than those planted in the rainy season. Increasing plant population densities from 200,000 to 800,000 plant. ha-1 would result in the increase in dry matter and seed yield per area of S.J.4 soybean grown at Kamphaeng Saen and Khon Kaen. There was only slight difference in dry matter yield per area obtained from various plant population treatments used at Kamphaeng Saen. However, the dry matter yield at Khon Kaen was higher in early rainy season than in the dry season due to favorable moisture, relative humidity, and night temperature at Khon Kaen. It can be concluded that planting soybean both at Khon Kaen and Kamphaeng Saen using high plant densities resulted in higher seed yield in early rainy than in the dry season. However, the yield difference between both seasons was greater at Khon Kaen than those found at Kamphaeng Saen.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 1, Jan 94 - Mar 94, Page 1 - 13 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย ราเชนทร์ ถิรพร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมสำหรับตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม I. พันธุ์ และอัตราปลูก

ผู้เขียน:Imgนายสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์, รองศาสตราจารย์, ImgPhadung Ochapong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Experiments, on appropriate variety and plant population in baby corn production for irrigated area of Tumbon Tunglooknok, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province, were carried out on May, 1989. Variety Thai Super Sweet Comp. # 1 DMR produced the best baby corn yield. Other varieties which could also be recommended to replace farmers’ variety (Super Sweet) were Baby Corn Comp. # 1 DMR, Pacific Baby Corn # 1) Suwan 3, Pioneer 3226 (81E07) and G-5423. An appropriate plant population for baby corn production was 21333 plants per rai. In the 30-centimeter double row planting system which distance between the double rows was 70 centimeters and hill was 30 centimeters apart, 2 plants per hill were recommended in order to obtain the desirable plant population.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 1, Jan 94 - Mar 94, Page 14 - 21 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอัตราปลูกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ และการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเมล็ด

ผู้เขียน:Imgสุปราณี งามประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำต่อฤดูปลูกและอัตราปลูก

ผู้เขียน:ImgAphiphon Pookpakdi, ImgHarisadee Pataradilok

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Two sets of plant population vs planting date study were conducted at Kamphaeng Saen Campus of Kasetsart University, Nakorn Pathom province in Thailand, using two genotypes each of mungbean, Chainat 60 and U-thong 1; and black-gram, U-thong 2 and DM 24 in a split plot experiment with three replications. Main plots composed of three series of planting seasons, dry 1989, wet 1989 and dry 1990 while sub plots composed of three plant populations, viz 200,00 ; 400,000 and 800,000 plants per hectare and two genotypes per species ar?ranged in factorial combination within the main plot. It was found that, The yield of blackgram could be further increased when plant population increased from 200,000 to 800,000 plant, ha-1 . In mungbean cv. Chainat 60, yield increases was also found when plant population increased, however, for U-thong 1, the increase in yield as the result of increasing plant population was not obvious.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 4, Oct 93 - Dec 93, Page 395 - 400 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

Researcher

สมชาย โพธิสาร

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

Resume

Img

Researcher

นาย โกศล เกิดโภคทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีและอัตราปลูกที่เหมาะสมของงานสายพันธุ์ KU 7118 KU 7131 เปรียบเทียบกับงานพันธุ์อื่นๆ

ผู้เขียน:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Field experiment of planting methods and seeding rates in five seasame accession including KU 7118, KU 7131 (two single stem varieties) and CW 103, MKS 60 and Nakhon Sawan (NW) (three branching type varieties) were conducted at the National Corn and Sorghum Research Center, Pakchong district, nakhon Ratchasima province during March to June 1992. Four replications of randomized complete block design were used with the treatments combination of broadcating and drill methods of planting and seeding rates of 1, 1.5 and 2 kg per rai (6.25, 9.38 and 12.50 kg per hectare). The result revealed that Single stem line, KU 7118 and slightly branching type varieties, CW 103 and MKS 60 gave highest seed yield when drilled at seeding rate of 1 kg per rai. However, Nakhon Sawan, a branching type variety obtained highest seed yield from the broadcast plot at seeding rate of 1 kg per rai.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 529 - 534 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและระยะปลูกที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างหวาน

ผู้เขียน:Imgวริฎฐา วงศ์ราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12