Search Result of "อัตราการเต้นหัวใจ"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการนวดศีรษะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การยศาสตร์ และการวิเคราะ์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา (Ergonomic and Movement Analysis in Sport), การนวดเพื่อสุขภาพ และกีฬา (Massage for Health and Sport)

Resume