Search Result of "อัญชุลี รัตนาภินันท์ชัย"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการนำความร้อนของดินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นดินต่อปริมาณการใช้น้ำของยางพารา

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี รัตนาภินันท์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิศมัย จันทร์อุมา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Resume