Search Result of "อัญชณี คูเบอร่า"

About 106 results
Img

Researcher

ดร. อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน พันธุวิศวกรรมโปรตีน (protein engineering) , การม้วนพับของโปรตีน (protein folding)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารต้านการก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารประกอบเพื่อต้านโปรตีนนิวคลีโอแคปซิสของไวรัส PEDV ในสุกร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456