Search Result of "อัจฉรา นวจินดา"

About 45 results
Img

Researcher

นาง อัจฉรา นวจินดา(ไชยชาญ), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgถิรดา ปักธงชัย

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgสุนีย์ คำมาก

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราในเขต กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPoranee KATEKINTA

ประธานกรรมการ:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ วิเศษศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเด็ก ก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการ เด็ก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอรัญญา วรชาติอุดมพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิภา ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง จุไร กัลยาณมิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาณี หล่อวัฒนตระกูล

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชรี วาศวิท, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเด็กปฐมวัย การสอนแบบ Montessori

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ คิ้วเที่ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรา นวจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวสันต์ บุญหนุน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรา นวจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ตามความจำเป็นพื้นฐาน ที่ราษฎรใน พื้นที่อพยพจะได้รับจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ นครนายกตอนบน

ผู้เขียน:Imgบุญเรือง แพทอง

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมครอบครัวไทยให้เข็มแข็ง

ผู้เขียน:Imgนัฏฐ์กานต์ จิตต์สงวน

ประธานกรรมการ:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์

ผู้เขียน:Imgนารีรัตน์ รุจิรพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานบริบาลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสถานที่ทำงาน;ศึกษาความต้องการและลักษณะที่พึงปรารถนาของเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ ภูมิวสนะ

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123