Search Result of "อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์"

About 27 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img

Researcher

ดร. สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ , นิเวศวิทยาป่าไม้, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo taxonomy and systematics

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย บุญร่วม จันทร์ชื่น

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล, การขยายพันธุ์

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Population Genetic Structure of Two Forest Grasses with Contrasting Life Forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in Thailand)

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, ImgTrevor R. Hodkinson, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plastid microsatellite DNA markers and Nei’s (1978) unbiased genetic distance, the unweightedpair- group method of analysis and principal components analysis were employed to assess the intraand interpopulation genetic variations of two forest grasses with contrasting breeding systems. Seven haplotypes and 4 groups from 11 populations of Arundinella setosa, and 11 haplotypes and 4 groups from 8 populations of Garnotia tenella, were defi ned. The high value of genetic diversity within the populations suggested that they consist of multiple genets and indicates nonclonality in individuals of clonally spreading A. setosa. For the annual G. tenella, it suggested that the populations are not fi xed for a plastid DNA type and that seed-mediated genefl ow is occurring. The haplotype distributions refl ect patterns of plant dispersal via seed. The low population genetic differentiations among populations (GST: Arundinella = 0.049; Garnotia = 0.155) suggested that the most variation in haplotypes is distributed within populations. The high value of genetic diversity but low gene fl ow estimates of both grasses, found in Northern Thailand, could be affected by topographical barriers and habitat fragmentation but no obvious correlations of biogeographical distribution were found that were consistent with previously defi ned Thai fl oristic regions. However, groupings in the analyses provided weak evidence for a general east-west divide.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 1, Jan 13 - Feb 13, Page 8 - 22 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม้ในสกุล Macaranga Thouars (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgก่องกานดา ชยามฤต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology

Resume

Img

Researcher

นาย จรัล เห็นพิทักษ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาไม้ผล, พืชหัว, การขยายพันธ์พืช

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปลูกสร้างสวนป่า(วนวัฒนวิทยาของป่าปลูก), วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง, ระบบวนเกษตร, การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

12