Search Result of "อังกูร วาณิชยพงศ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคอกเทลหมูคุณค่าทางอาหารครบส่วน

ผู้เขียน:Imgอังกูร วาณิชยพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ