Search Result of "อัคคีภัย"

About 147 results
Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (20)

Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678