Search Result of "อะโวกาโด"

About 43 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันจากผลอะโวกาโด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณบริบูรณ์ ศักดาปรีชา 119 ม20 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร 097-9987455)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:อะโวกาโด - แชมพู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: อะโวกาโด - แชมพู
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Z9kOdgW79Fg
Updated: 2012-12-14T20:05:00.000Z
Duration: 267 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:97 4 อะโวกาโดบูท7และปีเตอร์สัน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 97 4 อะโวกาโดบูท7และปีเตอร์สัน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: wUb1opfPaIk
Updated: 2012-11-19T21:58:56.000Z
Duration: 1533 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่81อะโวกาโด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่81อะโวกาโด
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: vF9VpyEwGEQ
Updated: 2012-11-18T08:24:19.000Z
Duration: 303 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:59 5 สินทรัพย์งานวิจัย อะโวกาโดพันธุ์ปากช่อง 2 8

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 59 5 สินทรัพย์งานวิจัย อะโวกาโดพันธุ์ปากช่อง 2 8
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: eTaszLmSL1k
Updated: 2012-11-22T15:53:46.000Z
Duration: 494 seconds


Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี (2011)

ผลงาน:การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgจารุบุตร สารรักษ์ Imgปณต อ่วมทร Imgสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา Imgผศ.ดร.วาริช ศรีละออง

Doner:คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 9

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวกาโด 4 พันธุ์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson

Img

Researcher

นาย ภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนกระบวนการผลิต

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

123