Search Result of "อะโกรแบคทีเรียม"

About 20 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายยีนด้วยอะโกรแบคทีเรียมในแคลลัสของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การหาวิธีการเหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่ Cryptocoryne affinis โดยใช้อะโกรแบคทีเรียม

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:วิธีการและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดยอดจากก้านดอกอ่อนและก้านใบอ่อนของสบู่ดำพันธุ์โคราช และปัจจัยที่เหมาะสมต่อการถ่ายยีนเข้าสู่สบู่ดำโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีน VP1ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่หญ้ารูซี่โดยใช้อะโกรแบคทีเรียม

ผู้เขียน:Imgสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทเข้าสู่มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) โดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม

ผู้เขียน:Imgกุลชาต นาคจันทึก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการถ่ายยีน Chalcone reductase (chr) และ Dihydroflavonol-4-reductase (dfr) เข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยอะโกรแบคทีเรียม

ผู้เขียน:Imgพิสิฐ ชัยประเดิมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Thai Journal of Genetics

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการถ่ายยีนพินีนซินเทสที่แยกจากมะกรูดเข้าสู่อะราบิดอปซิสด้วยอะโกรแบคทีเรียม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช, การถ่ายยีนในพืช, เทคนิคทางด้านชีวภาพวิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

Resume