Search Result of "อะฟลาทอกซินบี 1"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิด Single Chain Variable Fragment(scFv) ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินบี 1 และการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบทางอิมมูโนวิทยา

ผู้เขียน:Imgจิรพงศ์ แพทย์สมาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:นิทรรศการนวัตกรรม งานวิจัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2551

หัวเรื่อง:มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1

Img

ที่มา:สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณอะฟลาทอกซินบี1 ในผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบจากโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่ออะฟลาทอกซินบี1 ในการตรวจถั่วลิสง

ผู้เขียน:Imgพิมพร วงษ์สุทธิโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิในการหุงต้มต่อการลดอะฟลาทอกซินบี 1 ในผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์พริกแห้ง

ผู้เขียน:Imgปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ประกรณ์ จาละ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12