Search Result of "อะฟลาทอกซิน บี1"

About 15 results
Img

งานวิจัย

ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเพิ่มพูน มนต์มีศีล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) จากกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ (2008)

ผลงาน:มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1

นักวิจัย: Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgพิมพ์พร วงศ์สุทธิโชติ

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2550 (2008)

ผลงาน:มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี

นักวิจัย: Imgพิมพ์พร วงษ์สุทธิโชติ Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสุวรรณา กลัดพันธุ์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 ในอาหารโคนมในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐมและราชบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1

นักวิจัย: Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgพิมพร วงษ์สุทธิโชติ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย อมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health

Resume

Img

Researcher

นาย ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Antibiotic Residue, Mycotoxins

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Mycotoxin, Environmental Toxicology, Veterinary Public Health, Food safety

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Epidemiology, Veterinary Public Health

Resume