Search Result of "ออนไลน์"

About 539 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ทัศนคติของคนหูหนวกไทยในกรุงเทพและปริมณฑลต่อภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลินท์นิ่ง Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรม The Geometers Sketchpad ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (2012)

ผู้แต่ง:Imgนางสาว ชนากานต์ ทาโน, ImgMs.Boonyarat Phadermrod, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ระบบทดสอบคำช่วยออนไลน์ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Soysuda Naranong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

อีเอ็กซ์แซม:ระบบข้อสอบออนไลน์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การวิจัยการตลาดออนไลน์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์

12345678910...