Search Result of "ออกแบบผลิตภัณฑ์"

About 55 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (Sencond Thailand Eco Desing Awards 2009) (2009)

ผลงาน:Eco-conctete

นักวิจัย: Imgนายมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง Imgนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์ Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง่ชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยางตีนตะขาบ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันรา สวัสดิบุตร, Imgนางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น, Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
123