Search Result of "อสุจิ"

About 100 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตีว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่างๆ ที่ตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgนายสิทธิเดช มหาสาวังกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345