Search Result of "อวยชัย สลัดทุกข์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:สุพัฒตรา เกษราพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุพัฒตรา เกษราพงศ์, Imgอวยชัย สลัดทุกข์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

Resume