Search Result of "อวกาศ"

About 319 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการวัดค่า Modulation Transfer Function (MTF)สำหรับอุปกรณ์กล้องแบบ Panchromatic จากดาวเทียมรายละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนก วีรวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์และกริดสำหรับการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กเพื่อการศึกษาเชิงปฎิบัติการทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การจำแนกประเภทข้อมูลของภาพดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic ด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis

Img

ที่มา:เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ISO 19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 Thematic Mapper ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

Img

ที่มา:เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2550

หัวเรื่อง:รีโมทเซนซิ่งและวิธีภาคสนามเพื่อประโยชน์สำหรับการจำแนกพืชพรรณ กรณีศึกษาบริเวณเทือกเขามาคิลิง ลากูนา ประเทศฟิลิปปินส์

Img

ที่มา:เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2551

หัวเรื่อง:การสร้างเส้นทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองโดยการประยุกต์ใช้การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:Remote Sensing Technique for Enhancing Water Bodies in Ranong Coastal Zone

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 Thematic Mapper ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจาลองคณิตศาสตร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : GISDA

หัวเรื่อง:การประมาณค่าและการจัดทำแผนที่ความชื้นของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตะวันตก โดยใช้เทคนิคการ สำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2553

หัวเรื่อง:การประเมินผลผลิตข้าวนาน้ำฝนด้วยพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดินที่ได้จากข้อมูลรีโมทเซ็นซิง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:เทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อเน้นพื้นน้ำในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง

12345678910...