Search Result of "อรุณี ตระการรังสี"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา, การใช้กลวิธีทางสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน, การประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume