Search Result of "อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์"

About 111 results
Img

Researcher

ดร. ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและประเมินโครงการ, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน , นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgจารุรัตน์ ใจแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการพัฒนาและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 4 ชุมชน จาก 4 ภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgณพิชญา วาจามธุระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการปลูกแฝกในภูมิสังคมการเกษตรที่แตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgสุวิทย์ ถาวรวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์, Imgศานิต เก้าเอี้ยน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของนโยบายทางการเงินต่อมูลค่าสินเชื่อสาขาอุตสาหกรรมเกษตรของธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศไทย : ปี พ.ศ. 2520 - 2539

ผู้เขียน:Imgจีรภา ชารีรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำสวนทุเรียนชีวภาพและสวนทุเรียนดั้งเดิม: จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgจรูญ ชำนาญไพร

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบองค์กรชุมชนเพื่อบริหารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgนภาพรรณ ทั่งบุญ

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา เทศบาลภายในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgธรรมจรรย์ ตุลยธำรง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษา สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด

ผู้เขียน:Imgวีระวัฒน์ ตาละนาค

ประธานกรรมการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การพัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgตันติกร จุรณพฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อชาวประมงอันเนื่องมาจากการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนที่ปลอดภัยจากสารพิษ กรณีศึกษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgจริญา โลหะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณระยะเวลาที่เหมาะสมและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกทดแทนสะละ ในจังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุทธิศักดิ์ เหมเวช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนวลขจร หงษ์นคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรสรินทร์ ทองห้อย

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456