Search Result of "อรอุมา ทองหล่อ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอรอุมา ทองหล่อ

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection