Search Result of "อรอุบล ชมเดช"

About 39 results
Img

Researcher

ดร. อรอุบล ชมเดช

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุล

Resume

Img

งานวิจัย

การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทาานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ สินสถาพรพงศ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายเชื้อพันธุกรรมพืช

Resume

Img

Researcher

นาย ทัศนัย ชัยเพ็ชร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ , การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (2020)

ผลงาน:มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส

นักวิจัย: Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์ Imgดร.อรอุบล ชมเดช

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุ์ไทย จากมะเขือเทศพันธุ์ป่า Solanum habrochaites accession 'L06112'

ผู้เขียน:Imgอุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุจินต์ ภัทรภูวดล*, Imgอรอุบล ชมเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว วันณิสา พูลเดช

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพัน, การผลิตผัก

Resume

Img

Researcher

นาย อนุชา วงศ์ปราณีกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้านทานต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆ และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการคัดเลือกมะเขือเทศต้านทานโรค

ผู้เขียน:Imgอรอุบล ชมเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก)

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช Phase II ปีที่ 3 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. อรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

Img

Researcher

ดร. ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12