Search Result of "อรรถศาสตร์ปริชาน"

About 8 results
Img

งานวิจัย

"ตี" : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คเชนทร์ ตัญศิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์ของการใช้คำว่า ปาก ในภาษาเกาหลี (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. คเชนทร์ ตัญศิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ปริชาน, อรรถศาสตร์ , วากยสัมพันธ์ , ภาษาศาสตร์แบบลักษณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, สัทศาสตร์-สัทวิทยา , การทำพจนานุกรม , ภาษาตระกูลไท, ความบกพร่องทางภาษา

Resume