Search Result of "อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์"

About 15 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ , ภาษากับวัฒนธรรม อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาชื่อลายผ้าแพรวาในภาษาผู้ไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิม (2014)

ผู้แต่ง:Imgราชันย์ ปรึกษา, ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, อรรถศาสตร์ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

Resume