Search Result of "อรรถลักษณ์"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการพัฒนาอรรถลักษณ์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบโต้แย้งทางเดียว (Expository Essay) ของในนิสิตบนพื้นฐานแนวคิดของ Sydney Genre Based School (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเงินทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของคำที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

ผู้เขียน:Imgนันทวรรณ พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมาน แก้วเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายหน้าที่ และความหมายของคำว่า "ตัว" ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้เขียน:Imgเมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)

Resume

Img
Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume