Search Result of "อรพร นิยมเกียรติกุล"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume