Search Result of "อมิโลส"

About 10 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบพกพา (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่ายเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง และเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีบันทึกประวัติ ร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

ผู้เขียน:Imgปาริฉัตร รัตนผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgเฉลิมพล ภูมิไชย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คุณภาพข้าวสารไทยทีละเมล็ดด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผู้เขียน:Imgจำเนียร นิลพวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและความหนืดเพื่อทำนายการปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 การจัดกลุ่มอมิโลสและอายุการเก็บรักษาของข้าว

ผู้เขียน:Imgสิริรัตน์ จำปาเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามชื่น คงเสรี, Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช (ข้าว,ข้าวโพด), การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, ข้าวลูกผสม

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

Resume