Search Result of "อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร"

About 62 results
Img

Researcher

นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Volume Measurement of Mango Using Acoustic Resonance Technique (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Amorndech PUTTIPIPATKAJORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การตรวจหารอยร้าวของเปลือกไข่โดยใช้ความแตกต่างความดัน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบรรจุข้าวโพดฝักอ่อนในกระป๋อง 108 ออนซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบเช็คชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234