Search Result of "อภิสิทธิ์ สุทธินนท์"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล : กรณีศึกษาอำเภอกำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Wastewater Management, Wastewater Treatment, Water Reuse and Recylcing, Urban Environmental Management

Resume