Search Result of "อภิศักดิ์ ทัศนี"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา จ.สงขลา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เทศบาลนครสงขลา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume