Search Result of "อภิฤดี คงคาทิพย์"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร , การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ , การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะห์โครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume