Search Result of "อภิญญา"

About 780 results
Img

Researcher

นาง อภิญญา พุ่มพวง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา สุพิชญ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา พงษ์ปรีชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์ , การจัดการคลังสินค้า , การบริหารโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อภิญญา จุฑางกูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา ถิระโชติกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Novel Nonbinary Concatenated Coding System for Narrowband Power Line Communications

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
12345678910...