Search Result of "อภิชาติ เติมวิชากร"

About 12 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในพื้นที่ชายฝั่งจากปากคลองกล้วยถึงแหลมหินทุ่ง กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgสันติ พ่วงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมหมาย เจนกิจการ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบชนิด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgธันยพร ทรัพย์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปลาในลุ่มแม่น้ำน่าน (ระบบแม่น้ำเจ้าพระยา) ในเขตจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgอมรชัย ล้อทองคำ

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาของประชาคมปลาในนาข้าว ในจังหวัดปทุมธานี ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐนันท์ เที่ยงธรรม

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อน ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

ผู้เขียน:Imgไภทูล ผิวขาว

ประธานกรรมการ:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

กรรมการวิชาเอก:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาจีด Heteropneustes fossilis ในเอเชียตอนใต้

ผู้เขียน:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนใน แนวหญ้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgธีระพงศ์ ด้วงดี

ประธานกรรมการ:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวันทนา อยู่สุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฤดูวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgสันติ พ่วงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิดและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgประมุข ฤาแก้วมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณป่าชายเลนในคลองหงาว จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgสุพิชญา วงศ์ชินวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมหมาย เจนกิจการ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานปลาในสกุลปลากริม Trichopsis Canestrini, 1860 ในเขตอินโดจีน (อันดับ Perciformes วงศ์ Osphronemidae)

ผู้เขียน:Imgพัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Taxonomic Review of the Cyprinid Fish Genus Barilius Hamilton,1822 from Indochina (Cypriniformes: Cyprinidae)

ผู้เขียน:Imgอนุรัตน์ เตชะเวช

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)