Search Result of "อภิชาติ หนูน้อย"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชน : กรณีศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ หนูน้อย

ประธานกรรมการ:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิติ ผดุงชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย สุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนศาสตร์ชุมชน , วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Resume

Img

Researcher

ดร. โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

Resume