Search Result of "อภัสรา พิทักษ์วงศ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องเครื่องราง ของขลังกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาของประชาชน ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgอภัสรา พิทักษ์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเชาวน์ พลอยชุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection