Search Result of "อบรม"

About 1840 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บุคลากรผู้เข้าอบรม

หัวเรื่อง:การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : เทคนิคการจัดการองค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

Img

ที่มา:บุคลากรผู้เข้าการอบรม

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมหลักสูตร ไมโครวอฟตืเวิร์ด 2007 ทูอินวัน 2003 และไมโครซอฟต์พับบลิชเชอร์ 2007 เพื่อประยุกต์ใช้ในสำนักงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์, Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านตะแบกงาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพพร เลิศประเสริฐ

Img

ที่มา:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรายได้ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน: ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตกระดาษจากเปลือกกัญชงด้วยมือแบบไทย

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของนักบริหารระดับกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 57

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุปรียา เมียนเพชร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

12345678910...