Search Result of "อบกรอบ"

About 78 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การทำลูกเดือยอบกรอบ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.สุทธินี วิทยารักษ์สรรค์)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรปลาแผ่นอบกรอบ (2014)

นักวิจัย:ImgDr.Panward Prommadee, Lecturer, ImgMr.KO YALAI,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบสู่ระดับอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชา ข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรณัฐ สุวรรณบริสุทธิ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์เต้าหู้อบกรอบปรุงรส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

แหล่งทุน:บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท ทรงอภิรัช จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234