Search Result of "อนุสรา ชาวดร"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว พัชนิจ เนาวพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีต้นทุน, บัญชีระบบบริหารบัญชี

Resume

Img
Img