Search Result of "อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ"

About 131 results
Img

Researcher

นาย อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความ สามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ อัญชลิสังกาศ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อแขน ขา และความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล

ผู้เขียน:Imgวรวุฒิ ธุวะคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวขึ้นน้ำ บริเวณลุ่มนำเจ้าพระยา : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgชนะศักดิ์ จันทร์เกิด

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgFrancois Molle, Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจทำการเกษตรผสมผสานของเกษตรกร อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุ "เปิดโลกสื่อสาร" : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุ ม.ก.

ผู้เขียน:Imgณัฐธนัญ ศรีชุชาติ

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการผลิตไหมของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวัณฤดี จันทรเสนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัชรี เลิศมงคล, ImgUraiwan Ninpetch

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ที่ได้จากการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ เรื่องศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมีและไม่มีผู้ดำเนินรายการสารคดี: ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จ

ผู้เขียน:Imgกฤษณะ ภานุวาส

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เขียน:Imgอรุณ อบเชย

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบปิดของเกษตรกรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:ImgMuntana WITIRONPRASERT

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุ "ธ.ก.ส เพื่อนเกษตร" : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ฟังจากสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสื่อที่มีผลต่อผู้นำชุมชนในการริเริ่มการพัฒนาภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนริสา ทรงไตรย์

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเจนณรงค์ เทียนสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของจุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมวิทยุชุมชนคนเมืองขอน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgบุณฑริกา ไตรโกมุท

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลบุตร ในมารดา มีบุตรป่วยด้วยโรคหอบหืดอายุ แรกเกิด - 5 ปี โรงพยาบาลปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา สาระพัดนึก

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยสู่โลก ปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgสมศรี ภัทรธรรม, Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ, Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this study were to investigate the effectiveness of the two-course training, the economic outcome and occupation of the participants after training. The data were collected by using 2 sets of questionnaires from 345 first-course participants and 193 of second- course participants, and statistically analysed for percentage and arithmetic mean. The results revealed that before training, 31.6 percent of first-course participants and 23.8 percent of second-course participants were in food business in Thailand, 4.9 percent and 2.6 percent of first-course and second-course participants were in food business in foreign countries. After the training, 51.6 percent of first-course participants and 36.8 percent of second-course participants were in food business in the country, while 10.1 percent and 17.6 percent of first-course and second-course participants were in food business in foreign countries. It was found that both course participants earned more income after training, and more than 50 percent of them wanted to change their occupation to be in food business. For the effectiveness of the training, it was clear that the first-course participants gained more knowledge from 15 lectured lessons of 18 lessons, and gained more knowledge and experience from 11 handson experience of 12 lessons. Besides, the second-course participants gained more knowledge from 18 lectured lessons of 25 lessons and gained more knowledge and experience from 4 hands-on experiences of 6 lessons, and also gained moderate experience from study tour. It was also found that the most important problem was applying for visa to work in foreign countries, this was the most needed.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 027, Issue 1, Jan 06 - Jun 06, Page 58 - 66 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาง ภัทรา ชูวาธิวัฒน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารงานวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริม-พัฒนาการเกษตร/ชนบท

Resume

Img

Researcher

นาง สุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง สาริมา สุนทรารชุน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

1234567