Search Result of "อนุกรมวิธาน"

About 398 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผีเสื้อหนอนม้วนใบ 2 ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

หัวเรื่อง:มวนตะพาบน้ำสกุล Heleocoris (Heteroptera: Naucoridae: Laccocorinae) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

หัวเรื่อง:มวนน้ำ Nepomorpha (Insecta: Heteroptera) จากลำธารในจังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

หัวเรื่อง:มวนน้ำ (Heteroptera: Nepomorpha) จากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครังที่ 2

หัวเรื่อง:Whole Body Mounts for Revealing Characters of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Fibuloides spp. (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with addition of two new species

Img

ที่มา:การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ลักษณะสัณฐานวิทยาที่สำคัญที่ใช้ในการจำแนกผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Fibuloides ในประเทศไทยและการรายงานลักษณะใหม่เป็นครั้งแรก

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่ 3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ใประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกแบบจีโอเมตริกของรูปแบบเส้นปีกในการจัดจำแนกชันโรงที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาซับซ้อนในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟรอนโตไคลเปียสในการระบุชนิดตัวอ่อนแมลงน้ำวงศ์ย่อยไฮดรอบไซคินี่

Img

ที่มา:การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ลักษณะสัณฐานวิทยาที่สำคัญที่ใช้ในการจำแนกผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Fibuloides ในประเทศไทยและการรายงานลักษณะใหม่เป็นครั้งแรก

Img

ที่มา:การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของแอคติโนมัยซีทในป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง

Img

ที่มา:ผู้จัดการประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การบรรยายลักษณะของหิ่งห้อยชนิด Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: Lampyridae) โดยใช้สัณฐานวิทยาและโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Whole Body Mounts for Revealing Characters of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae)

Img

ที่มา:การประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การบรรยายลักษณะของหิ่งห้อยชนิด Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: Lampyridae) โดยใช้สัณฐานวิทยาและโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมครั้งที่ 3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

หัวเรื่อง:พฤกษเคมีเปรียบเทียบของต้นเขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. วงศ์ส้ม (Rutaceae) ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ:อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของแอคติโนมัยซีทในป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง

12345678910...